Regulamin


I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu powerurlop.pl, prowadzonego przez cyberstudio sp. z o.o., ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice, Polska, KRS:0000199999, REGON: 272251547, NIP: 634-10-04-870, za pośrednictwem którego świadczone są usługi umożliwiające Użytkownikom planowanie urlopów w przedsiębiorstwie Klienta.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów/Użytkowników, a także prawa i obowiązki Dostawcy, administrującego serwisem powerurlop.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II. Definicje.

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcji Serwisu za pośrednictwem sieci Internet, która jest zatrudniona u Klienta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Klient – przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły.
 3. Dostawca – cyberstudio sp. z o.o., ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice, Polska, KRS:0000199999, REGON: 272251547, nip: 634-10-04-870, vatue: PL6341004870, podmiot administrujący Serwisem powerurlop.pl.
 4. Serwis – strona i inne narzędzia udostępniane na podstawie Umowy za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.powerurlop.pl.
 5. Panel Klienta – konto, zakładane przez Klienta w sposób dobrowolny poprzez podanie danych, będących zbiorem zasobów, w którym gromadzone są
  i przetwarzane przez Klienta dane dotyczące osób przez Klienta zatrudnionych (Użytkowników) za ich zgodą w celu organizacji jego przedsiębiorstwa.
 6. Usługa – czynność wykonywana przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta, polegająca na zapewnieniu oprogramowania mającego na celu ułatwienie Klientom prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej poprzez jej automatyzacje.

III. Techniczne warunki korzystania z Serwisu .

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.powerurlop.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja w Portalu.

 1. Klient w celu założenia Profilu w Serwisie dokonuje rejestracji poprzez:
  • utworzenie swojego loginu, hasła oraz podanie adresu e-mail;
  • kliknięcie linka aktywacyjnego – podanego w wiadomości e-mail;
 2. W celu zalogowania się w Serwisie Klient podaje login oraz hasło.
 3. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Serwisu udostępnione
  jest tylko dla zarejestrowanych Klientów.
 4. Klient może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Wszystkie jego Usługi
  są przypisane do tego konta i w ramach salda tegoż konta rozliczane.
 5. Klient lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego/bazy pracowników, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 6. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez podmiot pragnący zostać Klientem stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy według warunków określonych w niniejszym Regulaminie i zgodę na jego postanowienia.
 7. Umowa o świadczenie usług przez Dostawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem powerurlop.pl zawarta zostaje w momencie potwierdzenia otrzymania oferty poprzez e-mail zwrotny wysłany automatycznie przez Serwis.
 8. Klient po dokonaniu rejestracji ma pełne prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie powerurlop.pl.
 9. Nie opłacone konto zostaje zablokowane. W trakcie blokady:
  • dostęp do Konta i danych informacyjnych ma wyłącznie Klient bądź wyznaczony przez niego Administrator,
  • nie ma możliwości dodawania nowych danych,
  • usługi świadczone przez Serwis zostaną ograniczone.
 10. Odblokowanie/przedłużenie Konta następuje po zaksięgowaniu faktu opłacenia usługi.
 11. Dostawca przechowuje dane nieopłaconego Konta przez 60 dni. Jeżeli w tym czasie Klient nie dokona płatności, wszystkie dane zostaną usunięte.

V. Zakres usług Serwisu.

 1. Serwis daje Klientowi możliwość skorzystania z Usługi umożliwiającej Klientom
  i Użytkownikom zaplanowanie urlopu w przedsiębiorstwie Klienta.
 2. Klient przystępujący do Serwisu powerurlop.pl, podaje swoje dane:
  • w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Serwisu
   lub
  • poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem.
 3. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta jest wyłącznie pomiędzy Dostawcą a Klientem. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynności dokonywane pomiędzy Klientem a Użytkownikiem.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w trybie określonym w rozdziale IV Regulaminu Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług wskazanych w pakietach dostępnych pod adresem www.powerurlop.pl, obejmujących m.in. :
  • udostępnienie Klientom pełnego dostępu do funkcjonalności po zalogowaniu w Serwisie, na czas określony w zależności od wybranego pakietu w celu gromadzenia, przetwarzania danych
   i generowania raportów;
  • udostępnienie wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie;
  • stałe podnoszenie jakości Usługi poprzez bieżące usuwanie stwierdzonych błędów, modyfikowanie oprogramowania oraz dodawanie nowych funkcjonalności.
 5. Klient, który przystąpił do powerurlop.pl za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z konsultantem ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zostanie przesłany jako załącznik na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Każdy Klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego poprzez złożenia oświadczenia woli w dowolny sposób.
 7. W celu dalszego korzystania z Usługi po 30 dniach, Klient musi wybrać pakiet, korzystając z zakładki „płatności”, uzupełniając dane firmy dla potrzeb rozliczeń, a następnie dokonać płatności w systemie.
 8. W przypadku gdy Klient po 30 dniach próbnych nie wykupi Pakietu, dostęp do funkcjonalności Serwisu zostanie ograniczony. Po 60 dniach od upływu terminu płatności konto Użytkownika zostanie skasowane.

VI. Prawa i Obowiązki Klienta.

 1. Klient korzysta z usług Dostawcy w sposób odpłatny (poza bezpłatnym okresem próbnym) i dobrowolny.
 2. Klient na swoją odpowiedzialność nadaje dodatkowe uprawnienia, wpisując dane Użytkownika w formularzu dostępnym w Serwisie.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkowników, których wpisał
  do bazy oraz którym przekazał dostęp do danych umożliwiający korzystanie
  z Serwisu w imieniu Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i z niniejszym Regulaminem.
 5. Dostawca/Klient oraz Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy unikalnych identyfikatorów (login) oraz haseł do korzystania z Serwisu. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Klienta/Użytkownika identyfikatora (login) lub hasła.

VII. Prawa i Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu w sposób dobrowolny i bezpłatny
  po wykupieniu usługi przez Klienta.
 2. Użytkownik nie może przekazywać danych dostępowych do konta w Serwisie osobom trzecim.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie danych do bazy Serwisu przez Klienta, który jest pracodawcą Użytkownika.
 4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: [email protected]
 7. W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VII. Prawa i Obowiązku Dostawcy.

 1. Dostawca troszczy się o należyte działanie Serwisu powerurlop.pl o każdej porze.
 2. Dostawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w związku
  z rejestracją Klienta w Serwisie.
 3. Dostawca ma możliwość zablokowania Profilu Klienta, w przypadkach:
  • uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Użytkownika, innego Klienta lub Serwisu;
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Serwisu informacji
   przez Klienta/Użytkownika;
  • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Klientów/Użytkowników;
  • niewywiązywanie się z praw i obowiązków występujących pomiędzy Klientem
   a Użytkownikiem na podstawie wiążącej strony umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych;
  • sposób i skutki wprowadzonych w Serwisie danych i informacji;
  • żadne straty lub szkody faktyczne lub domniemane, jakie może ponieść Klient
   w wyniku działania lub niedostępności Usługi;
  • za wadliwe działanie Serwisu, niemożność połączenia się ze Stroną internetową
   czy też utratę zgromadzonych danych.
 5. Dostawca nie odpowiada za bezprawne działania Klienta/Użytkownika w sytuacji, gdy nie posiada świadomości faktu i okoliczności tego działania.
 6. Mając na uwadze dobro ogółu Klientów, Dostawca zastrzega sobie prawo
  do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Serwisu lub konieczności naprawy krytycznego błędu.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Serwisu. Klient/Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danej stronie www wraz ze szczegółami świadczonych usług.
 8. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Klientów/Użytkowników
  w ramach Serwisu, Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

IX. Prawa autorskie.

 1. Wyłączne majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Dostawcy. Podlegają one ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

X. Płatności.

 1. Aktualny cennik dostępny jest na stronie Serwisu oraz dla zarejestrowanych Klientów w specjalnej zakładce w Serwisie o nazwie „płatności”.
 2. Cennik może ulec zmianie w dowolnym momencie, Użytkownik będzie powiadamiany o zmianie.
 3. Wszelkie podane w Serwisie ceny są cenami Netto i zostanie do nich doliczony podatek w wysokości 23 %.
 4. Zmiana cennika i parametrów usługi nie wpłynie na już wykupione usługi. W wypadku zmiany parametrów i ceny usługi Dostawca powiadomi Klienta.
 5. Dostawca pobiera opłaty zgodnie z opisem Pakietu dostępnym na stronie Serwisu.
 6. Po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz po upływie 30-dniowego okresu próbnego, Dostawca wystawia fakturę proformę.
 7. Klient opłaca wybrany Pakiet poprzez udostępnione formy płatności z przelewem na konto bankowe Dostawcy.
 8. Faktura VAT wystawiana jest w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Dostawcy
 9. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury proformy i faktury VAT.
 10. Nieopłacenie faktury proformy skutkuje zawieszeniem świadczenia usług, a następnie usunięciem wszystkich danych i informacji z Serwisu.

XI. Procedura reklamacyjna.

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, poprzez zgłoszenie, które powinno zawierać:
  • dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zgłoszenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Klienta;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Powyższe informacje Klient może podać wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Dostawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować
  lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XII. Rezygnacja ze świadczonych usług.

 1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę (rezygnacja z konta Klienta w Serwisie). Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za Pakiet proporcjonalnie do czasu pozostałego do upływu jego ważności.
 2. Dostawca ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usług drogą elektroniczną
  za 30-dniowym wypowiedzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany
  przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 3. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Dostawca zaprzestaje świadczenia usług wobec Klienta.
 4. Dostawca może rozwiązać Umowę o świadczeniu Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient narusza przepisy niniejszego regulaminu bądź przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

XIII. Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.powerurlop.pl .
 2. Dostawca dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz informując o zmianach. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.